: Fri, 17 Aug 18

Anjung Utama

Pengertian Zakat >> Pengertian Zakat

Syarat-syarat Bagi Wajib Membayar Zakat
 

Setiap individu yang ingin mengeluarkan zakat perlu memahami syarat-syarat bagi wajib membayar zakat.  Syarat-syarat tersebut ialah:

1. Orang Islam
(Zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang Islam sahaja)

2. Mereka Yang Mempunyai Harta Yang Sempurna Milik
(Harta yang hendak dizakat hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Bagi harta yang berkongsi antara orang Islam dengan orang bukan Islam, hanya bahagian orang Islam sahaja yang diambil kira di dalam pengiraan zakat)

3. Harta tersebut telah cukup Nisab
(Nisab adalah paras minimum yang menentukan sesuatu harta itu wajib dikeluarkan zakat atau tidak. Nisab menggunakan nilai emas harga semasa iaitu 20 misqal emas bersamaan 85 gram emas)

4. Cukup Haul
(Bermaksud genap setahun iaitu selama 354 hari mengikut tahun Hijrah atau 365 hari mengikut tahun Masihi)

 
Pengertian Zakat
Rukun Islam Yang Lima
Hikmah Zakat
Doa Zakat
Teks Lafaz IJAB dan Qabul bagi zakat fitrah